КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

485


  Колектив кафедри технології будівельного виробництва

 

Коротка історична довідка

Кафедра технології будівельного виробництва була заснована разом з утворенням інженерно-будівельного інституту у 1930 р. видатним вченим та громадським діячем, професором Неровецьким А. І.  У період 1944-1957 рр. кафедрою керував відомий вчений в області будівельного виробництва, професор  Лейбфрейд Ю. М.  З  1957 по 1985 рр. кафедрою керував Заслужений діяч науки, професор Швиденко В. Й. Протягом довгого часу кафедра поєднувала всі дисципліни циклу будівельного виробництва: будівельні машини, технологія будівельного виробництва, організація будівництва, техніка безпеки та економіка будівництва. В 1950 р. зі складу кафедри виділилась кафедра організації та економіки будівництва, в 1961 р. - кафедра будівельних машин, в 1984 р.  -  кафедра охорони праці. В 1985-2008 рр. кафедру очолював Заслужений будівельник України, Лауреат  Державної премії України, академік Академії будівництва України, професор Гаєвой О. Ф.

У 2008-2013 рр. кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Савйовський В. В., дійсний член Академії будівництва України, дійсний член (академік) Інженерної академії України, зараз професор кафедри технологіїї будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

З 2013 р. кафедрою керує професор Шумаков І. В., доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України.

Науково-педагогічні кадри кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 17 чоловік, з них 4 професорів, 6 доцентів, 4 асистенти та 3 співробітники  учбово-допоміжного складу.

Педагоги кафедри мають значний досвід викладацької, педагогічної, науково-технічної та виробничої роботи. Вони є авторами чисельних науково-методичних публікацій, патентів на винаходи та корисні моделі, монографій. Постійно здійснюється підвищення кваліфікації працівників на виробництві та в провідних проектних установах.

На кафедрі в даний час плідно працюють Заслужений працівник науки і техніки України (проф., д.т.н. Гончаренко Д. Ф.), Заслужений будівельник України, Почесний громадянин Харкова (проф. Гуровой Ю. А.), Лауреати Державної премії України (проф. Гончаренко Д. Ф., проф. Гуровой Ю. А.), кавалери багатьох орденів та медалей.

Кафедра є випускаючою. На ній отримали міцні знання тисячі випускників.

Наукова діяльність

Пріоритетними напрямками науково-дослідної діяльності є удосконалення організаційно-технологічних рішень будівництва та реконструкції будівель та споруд, втілення в практику будівельного виробництва сучасних, новітніх та енергозберігаючих технологій.

Широкого розвитку набули питання удосконалення  технологій: реконструкції будівель та споруд (проф. Гончаренко Д. Ф., проф. Савйовський В. В., інші); відновлення підземних інженерних комунікацій (проф. Гончаренко Д. Ф.); зведення підземних частин будівель, зведення високоміцних бетонних підлог (проф. Шумаков І. В.), зведення монолітно-каркасних будівель (проф. Котляр М. І.), теплоізоляції будівель (проф. Савйовський В. В., проф. Котляр М. І.) та  інші напрямки.

Робота по створенню та впровадженню ефективних технологій, що підвищують експлуатаційний ресурс інженерних систем життєзабезпечення (проф. Гончаренко Д. Ф, інші) здобула Державну премію України за 2004 р.

Науковці кафедри активно беруть участь в роботі вітчизняних та закордонних науково-технічних конференцій. До роботи в науково-технічній галузі активно залучається перспективна студентська молодь.

Навчальна діяльність

Викладацький колектив кафедри здійснює вивчення дисциплін технології будівельного виробництва на всіх факультетах університету. Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на основі реформованих навчальних планів та програм. Забезпечується впровадження в навчальний процес Болонської кредитно-трансферної системи навчання. Постійно впроваджується комп'ютеризація з використанням мультимедійних засобів викладання.

Навчальний процес забезпечений навчально-методичною літературою, яка постійно удосконалюється. Навчальна робота тісно пов'язана з вихованням молоді. Викладачі кафедри є кураторами академгруп. 

Як випускаюча, кафедра забезпечує високий рівень виконання студентами дипломних проектів з використанням науково-технічних розробок, інноваційних методів виконання будівельно-монтажних робіт, сучасного вітчизняного та закордонного досвіду. Дипломні проекти в більшості виконуються в графічної програмі АUTOCAD, з використанням розрахункових комплексів ЛИРА, СКАД. Збільшується кількість реальних дипломних проектів.

Науково-методичне забезпечення

Навчальний процес повністю забезпечений науково-методичною літературою,  що відповідає  сучасним досягненням науково-технічного прогресу та встановленим державним стандартам освіти та техніки. Колектив кафедри став одним з основоположників науково-теоретичних основ  технології та організації будівельного виробництва в країні, теорії потокового будівництва. На кафедрі підготовлено цілий ряд навчально-методичних посібників, що стали основою вивчення дисципліни на теренах всієї країни та за кордоном.

  Матеріально-технічна база

В кожному з корпусів університету кафедрою створені проектні кабінети (ауд. 563 - 1-й корпус, ауд. 347 - 2-й корпус), що сприяють підвищенню ефективності навчального процесу за всіма дисциплінами. Вперше в університеті створено та функціонує спеціалізована науково-технічна бібліотека кафедри (ауд. 563). Кафедрою відкрито презентаційну аудиторію в складі музею будівництва імені В. О. Реусова, яка  обладнана демонстраційними засобами мультімедіа.

Постійно поновлюється база технологічних карт на виконання будівельно-монтажних робіт сучасними, новітніми методами, прогресивними вітчизняними та закордонними технологіями. Лабораторна база укомплектована та постійно поповнюється наглядними засобами, стендами,  макетами.

 Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів здійснюється протягом всього навчання здібної студентської молоді, аспірантурою та роботою зі здобувачами наукових ступенів з виробництва. Наукова підготовка здійснюється в межах державно-бюджетної та госпрозрахункової тематики і спрямована на впровадження результатів досліджень у виробництво.

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва. ЇЇ успішно закінчили та здобули наукові ступені кандидатів та докторів наук більш ніж 40 осіб. Наукову школу кафедри пройшли багато вчених та фахівців України та іноземних держав.

На кафедрі працюють два доктора технічних наук, дев’ять кандидатів технічних наук, п’ять членів Академії будівництва України та інших академій наук.

  Міжнародні звязки

Кафедра підтримує міжнародні зв'язки з Бєлгородським державним технологічним університетом ім. В. Г. Шухова  (Росія),  університетом міста Бохум (Німеччина), університетом Братислави (Словаччина) та іншими  учбовими та науковими та виробничими інституціями.

Викладачі кафедри читали лекції за кордоном в вищих навчальних закладах Албанії, Німеччини, Камбоджі, Китаю, Тунісу.

Науковці кафедри приймають активну участь в міжнародних конференціях, виставках, тощо. Багато наукових робіт, підготовлених на кафедрі, опубліковані в фахових закордонних виданнях.